Cyflwynydd y Gynhadledd

Jason Mohammad

Jason Mohammad

Cyflwynydd Radio a Theledu

Cyflwynydd radio a theledu Cymreig yw Jason. Ar hyn o bryd mae Jason yn gyflwynydd ar raglen uchafbwyntiau pêl-droed hirsefydlog BBC1 Final Score. Ar Radio 2 mae'n cyflwyno Good Morning Sunday a The Jason Mohammad Show yn ystod yr wythnos ar BBC Radio Wales. Mae Jason yn gyflwynydd digwyddiadau chwaraeon teledu mawr ar sianeli'r BBC sydd wedi cynnwys y Gemau Olympaidd, Gemau'r Gymanwlad, Cwpan y Byd, snwcer, rygbi ac athletau. Mae Jason wedi cyd-gyflwyno Crimewatch ac mae ei gredydau actio yn cynnwys mwy nag un bennod o Dr Who! Yn enedigol o Gaerdydd, mae Jason yn rhugl yn y Gymraeg. Ar ddiwedd 2021, lansiwyd Academi Jason Mohammad yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ar gyfer pobl ifanc sy’n chwilio am yrfa ym myd darlledu a ffilm – meysydd twf enfawr i economi Cymru a helpu i fynd i’r afael â phrinder sgiliau presennol yn y diwydiannau creadigol.

Siaradwyr Gwadd

Ian Katz

Ian Katz

Prif Swyddog Cynnwys, Channel 4

Ian Katz yw Prif Swyddog Cynnwys Channel 4. Ian sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am yr allbwn creadigol ar draws Channel 4, ei bortffolio ac All 4, gan arwain y tîm comisiynu creadigol i sicrhau bod cylch gwaith unigryw Channel 4 i arloesi, cymryd risgiau creadigol a chynrychioli’r DU-gyfan ar y sgrin yn cael ei adlewyrchu yn ei raglenni a’i gynnwys. O dan ei arweiniad, mae'r allbwn arobryn yn cynnwys It's a Sin; For Sama; Derry Girls; Help; Stath Lets Flats; This Way Up; We Are Lady Parts; Joe Lycett's Got Your Back; Jeremy Kyle: Death on Daytime. Mae Ian wedi arwain strategaeth gomisiynu digidol-yn-gyntaf Channel 4 sydd wedi gweld cynnydd o fwy nag 20% yn y gwylio ar blatfform On Demand Channel 4 dros bob un o’r ddwy flynedd ddiwethaf. Cyn ymuno â Channel 4 yn 2018, roedd Ian yn olygydd Newsnight gyda'r BBC, rôl a gymerodd ar ôl 23 mlynedd fel newyddiadurwr papur newydd, gan gynnwys gweithio fel Dirprwy Olygydd a Phennaeth Newyddion yn y Guardian.

Beejal-Maya Patel

Beejal-Maya Patel

Golygydd Comisiynu, Rhaglenni Dogfen y BBC

Mae Beejal-Maya Patel yn olygydd comisiynu yn BBC Documentaries ac yn goruchwylio amrywiaeth o raglenni ar draws BBC One, Two a Three gan gynnwys y gyfres arobryn Ambulance a Sort Your Life Out ar gyfer BBC One, a Forensics The Real CSI a Reunion Hotel ar gyfer BBC Two. Hi yw Arweinydd Ffeithiol Cymru ac mae hefyd yn rhedeg menter Cyfarwyddwyr Newydd y BBC ar gyfer BBC Three, gan gomisiynu rhaglenni untro dylanwadol megis Defending Digga D sydd wedi ennill gwobrau BAFTA a Broadcast ac yn fwy diweddar Bad Love: Why did Fri Kill Kyle? Cyn ymuno â’r BBC, cynhyrchodd y gyfres Educating Essex a enillodd wobr BAFTA, The Family a enwebwyd am BAFTA a hi oedd Ymgynghorydd Cyfres The Secret Life of 4, 5 a 6 Year Olds a enillodd wobr Grierson.

Shaminder Nahal

Shaminder Nahal

Pennaeth Rhaglenni Ffeithiol Arbenigol, Channel 4

Shaminder Nahal yw Pennaeth Rhaglenni Ffeithiol Arbenigol Channel 4. Roedd Shaminder ar flaen y gad yn ddiweddar gyda The Black to Front Project gyda Vivienne Molokwu ar Channel 4, ac mae wedi bod yn gyfrifol am raglenni arobryn, a gafodd lawer o effaith a sylw yn y wasg megis Grayson's Art Club, Grenfell: The Untold Story, Empire State of Mind, Diana: The Truth Behind the Interview, 100 Vaginas and Superkids: Breaking Away from Care. Roedd hefyd yn gyfrifol am Murder in the Car Park, The Unremembered: Britain's Forgotten War Heroes; a chyd-gomisiynodd The Big Narstie Show. Cyn hynny, roedd Shaminder yn Ddirprwy Olygydd Channel 4 News ac yn Ddirprwy Olygydd Newsnight y BBC.

Hamish Fergusson

Hamish Fergusson

Golygydd Comisiynu, Rhaglenni Dogfen y BBC

Mae Hamish Fergusson yn Olygydd Comisiynu ar gyfer Rhaglenni Dogfen y BBC. Penodwyd Hamish yn 2018 ar ôl gweithio fel golygydd cyfres ar gyfres chwe rhan School from Label1 ar gyfer BBC2. Mae ei gredydau cyfarwyddo a chynhyrchu yn cynnwys rhaglenni sydd wedi ennill sawl gwobr Educating Yorkshire, Inside Birmingham Children's Hospital and Genderquake ar gyfer Channel 4.

Rick Murray

Rick Murray

Rheolwr Gyfarwyddwr a Chynhyrchydd Gweithredol, Workerbee

Rick Murray yw Rheolwr Gyfarwyddwr a Chynhyrchydd Gweithredol Workerbee. Mae Rick yn gyfrifol am oruchwylio'r cwmni cyfan ochr yn ochr â nifer o sioeau Workerbee fel Cynhyrchydd Gweithredol. Dros y 6 mlynedd diwethaf, mae Rick wedi gweld Workerbee yn tyfu o'i wreiddiau fel swyddfa ranbarthol brysur i Shine TV, i fod yn label annibynnol o fewn Endemol Shine Group. O fewn Workerbee mae Rick wedi creu eu 'ffatri sïo' eu hunain, siop un stop ar gyfer tapiau sïo sydd wedi bod mor llwyddiannus fel ei bod bellach yn cael ei defnyddio gan lawer o gwmnïau o fewn Grwp Banijay.

paul testar

Paul Testar

Swyddog Gweithredol Comisiynu Drama, Channel 5 a Paramount+

Paul Testar yw Swyddog Gweithredol Comisiynu Drama Channel 5 a Paramount+. Ymunodd Paul eleni ac ef yw swyddog gweithredol comisiynu drama penodedig cyntaf Channel 5, gyda chyfrifoldeb ychwanegol am raglenni wedi'u sgriptio ar draws gwasanaeth SVoD ViacomCBS. Cyn hyn, roedd Paul yn gweithio i Mammoth Screen, gyda chredydau golygydd sgriptiau ar sioeau yn cynnwys Endeavour ar ITV ac addasiad BBC1 o The War of the Worlds a The A.B.C. Murders gan Agatha Christie. Mae Paul hefyd wedi gweithio fel cynhyrchydd ar gyd-gynhyrchiad BBC1/Netflix The Serpent a The Tower ar ITV.

sebastian cardwell

Sebastian Cardwell

Dirprwy Brif Swyddog Cynnwys y DU, Channel 5 and Paramount+

Sebastian Cardwell yw Dirprwy Brif Swyddog Cynnwys y DU, yn Paramount (ViacomCBS gynt) sy’n cynnwys Channel 5 a’i frandiau digidol, y portffolio sianeli Paramount ehangach, a’r gwasanaeth ffrydio Paramount+ UK. Gan adrodd i Ben Frow, Prif Swyddog Cynnwys, mae Sebastian yn gyfrifol am ddyfeisio strategaeth ar draws y portffolio, gyda ffocws penodol ar ddrama a chynnwys gwreiddiol.

Bethan Cousins

Bethan Cousins

Cyfarwyddwr Busnes Newydd, Banc Datblygu Cymru

Ymunodd Bethan â Banc Datblygu Cymru yn 2001 i ganolbwyntio ar fuddsoddiadau ecwiti ac erbyn hyn mae ganddi gyfoeth o brofiad mewn cytundebau cyfalaf menter. Mae Bethan wedi gweithio ar draws amrywiaeth o sectorau, gan arbenigo mewn technoleg, y cyfryngau, gweithgynhyrchu a gwasanaethau busnes. Mae Bethan hefyd wedi graddio yn y gyfraith ac yn Gymrawd Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr.

John McVay

John McVay OBE

Prif Weithredwr Pact

John McVay OBE yw Prif Weithredwr Pact, prif Gymdeithas Fasnach y DU ar gyfer cwmnïau cynhyrchu Ffilm, Teledu, Animeiddio, Plant a Digidol. Mae John yn cyfrannu at lawer o fforymau polisi llywodraeth y DU a rhyngwladol ar y diwydiannau creadigol, darlledu, masnach a buddsoddi. Mae gan John brofiad helaeth o ddatblygu polisi ar draws pob agwedd ar ddarlledu a chynhyrchu teledu ac mae’n arwain ar holl waith datblygu polisi Pact yn y DU ac Ewrop. Mae hefyd yn cynnal perthynas ragorol â holl brif bleidiau gwleidyddol y DU a’r cynulliadau a’r seneddau datganoledig.

Siân Doyle

Siân Doyle

Prif Weithredwr S4C

Mae Siân Doyle wedi bod yn Brif Weithredwr ac yn Swyddog Cyfrifo dynodedig S4C ers Ionawr 2022. Cyn S4C, mae Siân wedi cael profiad helaeth yn y sectorau telathrebu a manwerthu yn y DU, Canada a’r Unol Daleithiau. Yn gyn Reolwr Gyfarwyddwr cwmni telathrebu, TalkTalk, a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Manwerthu yn EE, yn gyfrifol am ddatblygu’r strategaeth manwerthu ac arwain tîm o 3500 o staff ar draws 600+ o siopau yn y DU. Roedd hi hefyd yn Uwch Is-lywydd, Manwerthu Comcast Cable yn Philadelphia.

Jamie Roberts

Jamie Roberts

Cyfarwyddwr Ymgynghorol Cyllid Corfforaethol, Grant Thornton UK LLP

Jamie yw'r cyfarwyddwr cyllid corfforaethol yng Nghymru ar gyfer Grant Thornton ac mae’n arbenigo mewn cynghori busnesau deinamig a’u perchnogion i gyflawni eu huchelgeisiau strategol. Mae ffocws Jamie ar greu a gwireddu gwerth i gleientiaid. Mae ganddo brofiad mewn ystod eang o drafodion canol y farchnad gan gynnwys MBOs, caffaeliadau, gwarediadau, codi arian a chynllunio strategol ac mae'n mwynhau gweithio gyda phortffolio amrywiol o gleientiaid ar draws diwydiannau megis gofal iechyd, logisteg, technoleg a recriwtio.

Sara Pepper

Yr Athro Sara Pepper

Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol, Prifysgol Caerdydd

Sara yw Cyfarwyddwr Caerdydd Creadigol, Prif Swyddog Gweithredol Clwstwr a Dirprwy Gyfarwyddwr media.cymru. Ei rôl yw darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol i'r mentrau hyn a gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid gan gynnwys partneriaid academaidd, diwydiant a llywodraeth. Fel Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol, mae Sara yn siarad yn rheolaidd mewn cynadleddau rhyngwladol, gan weithio gyda phartneriaid mewn gwledydd gan gynnwys yr Almaen, Malaysia, Gwlad Thai, Twrci a Georgia. Ar hyn o bryd mae Sara yn aelod o Fwrdd Cynghori Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Derbyniodd Sara OBE am wasanaethau i’r economi greadigol yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2021.

Rhuanedd Richards

Rhuanedd Richards

Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Fel Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhuanedd sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am strategaeth gynnwys a blaenoriaethau golygyddol BBC Cymru ar draws yr holl blatfformau a gwasanaethau – radio, fideo ac ar-lein – yn y Gymraeg a’r Saesneg. Dechreuodd Rhuanedd ei gyrfa gyda BBC Cymru fel newyddiadurwr yn 1997, i ddechrau fel Gohebydd Teledu a radio yn rhanbarth Abertawe, cyn dod yn Ohebydd Gwleidyddol yn Senedd Cymru. Yn ystod blynyddoedd ffurfiannol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, bu'n wyneb a llais cyfarwydd i gynulleidfaoedd fel cyflwynydd rhai o brif raglenni newyddion a gwleidyddol BBC Cymru. Parhaodd Rhuanedd i gyflwyno rhaglenni teledu a radio ar ôl dod yn Olygydd Newyddion Cynorthwyol yn BBC Cymru. Wedi gadael y BBC yn 2007 bu’n gweithio fel cynghorydd arbennig i Lywodraeth Cymru, prif weithredwr Plaid Cymru ac yn ddiweddarach fel cynghorydd polisi i Lywydd Senedd Cymru. Yn 2018, dychwelodd Rhuanedd i’r BBC gan gymryd rôl golygydd Radio Cymru a Cymru Fyw cyn cael ei phenodi’n Gyfarwyddwr yn 2021. Yn wreiddiol o Gwm Cynon, mae Rhuanedd bellach yn byw ym Mhontypridd gyda’i theulu. Mae’n aelod o Gyngor Prifysgol Aberystwyth ac eleni bydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd.

Rhodri Talfan Davies

Rhodri Talfan Davies

Cyfarwyddwr y Cenhedloedd, BBC

Rhodri Talfan Davies yw Cyfarwyddwr y Cenhedloedd y BBC ac mae'n eistedd ar Bwyllgor Gwaith y BBC. Wedi’i benodi i’r rôl ym mis Ionawr 2021, mae Rhodri yn arwain gwaith y BBC sy’n gwasanaethu cenhedloedd a chynulleidfaoedd lleol ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  Mae is-adran Cenhedloedd y BBC yn un o’r mwyaf yn y sefydliad ac mae’n cynhyrchu amrywiaeth o gynnwys ar draws teledu, radio ac ar-lein i gynulleidfaoedd yn y cenhedloedd, ar draws y DU gyfan ac yn fyd-eang. Mae'n arwain y timau sy'n gyfrifol am raglen newyddion fwyaf y DU, rhaglenni rhanbarthol 6.30pm BBC One, a rhwydwaith o orsafoedd radio lleol a chenedlaethol sy'n cyrraedd bron i 9m o wrandawyr ledled y DU. 

Llinos Griffin-Williams

Llinos Griffin-Williams

Prif Swyddog Cynnwys, S4C

Cyn ymuno â S4C ym mis Ebrill 2022, roedd Llinos yn Gyfarwyddwr Creadigol cwmni cynhyrchu annibynnol yng Nghaerdydd, Wildflame. Yn ystod ei chyfnod yn y cwmni annibynnol Cymreig arobryn, bu’n helpu i arwain symudiad y cwmni i ddatblygu cynnwys rhyngwladol gyda chytundebau gan ddarlledwyr byd-eang gan gynnwys Discovery+, Paramount+, Smithsonian Channel/ViacomCBS a Science Channel yn ogystal â gwerthu cynnwys i Amazon Prime, Acorn, Brit Bocs a Nat Geo.

Llinos Griffin-Williams

Tudur Owen

Actor, Comediwr a Sgriptiwr

Mae Tudur Owen yn awdur, yn berfformiwr, yn ddigrifwr ac yn gyflwynydd radio sydd wedi ennill sawl gwobr. Wedi’i leoli yng Nghymru, mae’n gweithio yn Gymraeg a Saesneg ac wedi ysgrifennu, cynhyrchu a serennu mewn nifer o gynyrchiadau i BBC Cymru Wales ac S4C. Mae'n ymddangos yn gyson ar BBC Radio 4 gyda'i gyfres gomedi ddiweddaraf The United Nations of Anglesey yn derbyn adolygiadau gwych gan feirniaid a gwrandawyr. Mae Tudur yn frwd dros ddarlledu yng Nghymru ac yn credu y bydd ein hynodrwydd diwylliannol, ein lleoliad a’n cyfoeth o dalent greadigol yn sicrhau y bydd Cymru yn parhau i fod yn bwerdy arwyddocaol o fewn ein diwydiant.

to

Narinder Minhas

Prif Swyddog Gweithredol, Cardiff Productions

Mae Narinder yn gynhyrchydd gweithredol arobryn ac yn arweinydd creadigol, gyda hanes cryf o gyflwyno cynnwys golygyddol feiddgar a gweledol unigryw, gan gynnwys rhaglenni dogfen fel Tan France: Beauty and the Bleach, Peter: The Human Cyborg a The Private Life of Harley Street; rhaglenni ffeithiol arbenigol megis The Massacre That Shook The Empire, Wales' Black Miners a Prince Charles: The Bachelor Years; fformatau megis We Are Black a British, Am Dro! a Take a Hike; sioeau celfyddydol megis The Real Michael Caine a Soul Nation; dramâu megis The Slavery Business ar BBC2; a phrosiectau digidol arloesol megis 4thought.tv.

ph

Phil Henfrey

Pennaeth ITV Cymru Wales

Mae Phil wedi bod yn enw amlwg ym myd newyddiaduraeth a darlledu Cymraeg ers 30 mlynedd. Mae ei dîm yn cynhyrchu 300 awr y flwyddyn o newyddion a materion cyfoes gwasanaeth cyhoeddus dibynadwy ar gyfer cynulleidfaoedd teledu a digidol yng Nghymru, ynghyd â rhaglenni a chynnwys ar gyfer S4C, BBC ac ITV. Mae’n rhan o Uwch Dîm Arwain ITV, yn Gadeirydd Rhwydwaith Llysgenhadon Rhyngwladol ITV ac yn Aelod Anweithredol o Fwrdd Cymru Greadigol.

ph

Denise Seneviratne

Is Lywydd Golygydd Comisiynu, rhaglenni gwreiddiol o'r DU heb eu sgriptio, Channel 5 and Paramount+

Denise Seneviratne yw Is Lywydd Golygydd Comisiynu, rhaglenni gwreiddiol o'r DU heb eu sgriptio, Channel 5 / Paramount +. Gan adrodd yn uniongyrchol i Ben Frow, Prif Swyddog Cynnwys, mae Seneviratne yn gyfrifol am ehangu darpariaeth ffeithiol y sianel. Ymhlith comisiynau blaenorol Seneviratne mae Nuremberg: Nazis on Trial; The Yorkshire Ripper’s New Victims; Happy Campers, sydd bellach yn ei bedwaredd gyfres; Big Brits Go Large; Inside Tesco: 24/7 a Carpound Cops sydd yn ei ail gyfres. Mae Seneviratne hefyd wedi cefnogi teitlau Channel 5 gan gynnwys Britain's Parking Hell; Around the World by Train with Tony Robinson a The Thames with Tony, ac mae wedi datblygu brand poblogaidd Bargain Loving Brits y sianel yn barhaus i gynnwys By the Sea ac mae bellach wedi ehangu i oriau dydd. Yn fwyaf diweddar mae Seneviratne wedi comisiynu cyfres tair rhan uchelgeisiol, Ice Age, a chyfres drosedd wir dair rhan ar gyfer Paramount + fel cyd-gynhyrchiad gyda Netflix. Cyn ymuno â ViacomCBS yn 2019, bu Seneviratne yn Gynhyrchydd Gweithredol a Golygydd Cyfres ar amrywiol raglenni dogfennol, ffeithiol ac adloniant ffeithiol gan gynnwys Paul O’Grady’s Little Heroes ar gyfer ITV, yn ogystal â Meet the Humans a Sun, Sex and Suspicious Parents i BBC. Ar draws yr holl deitlau hyn, Denise oedd y Cynhyrchydd Gweithredol. Cyn hynny, mae gan Seneviratne gefndir mewn cyfarwyddo a chynhyrchu rhaglenni dogfen a chyfresi a bu’n Olygydd Cyfres ar Reverse Missionaries ar BBC Two; Secret Life of 4 Year-Olds ar gyfer Channel 4 a Blingin 'Up Baby ar Channel 5. Mae rhaglenni ffeithiol eraill y mae Seneviratne wedi gweithio arnynt ar lefel uwch yn cynnwys To the Manor Born; Fat Club ar ITV a Real Marigold Hotel y BBC.

 

ph

Kate Ansell

Golygydd Comisiynu Ffeithiol, Channel 5 a Paramount+

Kate Ansell yw Golygydd Comisiynu Ffeithiol, Channel 5 a Paramount+. Ymunodd â Paramount ym mis Mawrth 2022. Cyn hynny, roedd Kate yn Gynhyrchydd Gweithredol gyda Firecrest Films a chyn hynny roedd yn Gomisiynydd Cynorthwyol ar gyfer BBC Daytime and Early Peak, yn gofalu am gyfresi gan gynnwys Rip Off Britain a Songs of Praise. Cyn hynny, roedd hi’n Gynhyrchydd/Cyfarwyddwr llawrydd yn gweithio ar amrywiaeth o gyfresi materion cyfoes a dogfen, yn bennaf i’r BBC a Channel 4.

ph

Paul Owen

Golygydd a gyd-sylfaenydd Gorilla Post Production

Mae Paul Owen yn olygydd arobryn o Gaerdydd gyda dros 25 mlynedd o brofiad. Yn gyd-sylfaenydd Gorilla Post Production, bu’n Gyfarwyddwr Gweithrediadau tan 2019 pan iddo adael i ganolbwyntio ar ei yrfa olygu. Mae Paul wedi golygu ystod eang o raglenni ar gyfer y BBC, ITV, Channel 4 a SKY, gyda'i gredydau diweddaraf yn cynnwys Tan France - Beauty and the Bleach ar gyfer BBC2 a Britain's Beautiful Rivers with Richard Hammond ar gyfer Channel 4. Mae'n angerddol am rannu ei gwybodaeth ac mae wedi bod yn hyfforddi golygyddion ers dros 15 mlynedd. 

Mae Paul wedi dod yn olygydd poblogaidd yng Nghymru ar gyfer rhagflasau rhaglenni gyda chyfradd trosi comisiwn drawiadol gan gynnwys  The Perfect Pitch ar gyfer Channel 4 Daytime, Life Drawing Live with Joe Lycett ar gyfer BBC2 a Hot Cakes ar gyfer BBC3. 

ph

Tammy Kennedy

Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Creadigol, Little Bird Films

Tammy Kennedy yw Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Creadigol Little Bird Films. Dechreuodd ei gyrfa mewn datblygiad ffeithiol yn BBC Cymru yn 2006 gan ennill comisiynau rhwydwaith ar gyfer BBC2 fel Horse People gan Alexandra Tolstoy, a Chalkie Davies, Rock Photographer. Treuliodd y deng mlynedd nesaf yn BBC Cymru yn gweithio ar draws pob math o ddatblygiad o fformatau, o adloniant ffeithiol i ffeithiol arbenigol, ac yn croesi drosodd i weithio ar eu hallbwn rhwydwaith rhyngwladol megis Top Dogs; Adventures in War, Sea and Ice, The Museum of Life with Jimmy Doherty, Egypts Lost Cities a Rome's Lost Empire with Dan Snow. Ar ôl gadael y BBC yn 2016, cyd-sefydlodd Tammy Little Bird Films a helpu i ddatblygu’r gyfres hynod lwyddiannus Hayley Goes, yn ogystal â sicrhau 20 awr ychwanegol o gomisiynau a datblygu fformatau gwreiddiol ar gyfer BBC3, BBC Cymru, S4C a Channel 4.

Rebecca Meredith

Rheolwr Cyswllt Hyfforddi Cymru, ScreenSkills

Rebecca Meredith yw Rheolwr Cyswllt Hyfforddiant ScreenSkills Cymru ac mae wedi'i lleoli ym Merthyr Tudful. Gan weithio ar draws ffilm, teledu pen ucha'r farchnad, teledu heb ei sgriptio, teledu plant a chynhyrchu animeiddio, mae Rebecca yn hyrwyddo'r ystod eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu y mae ScreenSkills yn eu cynnig i aelodau criw ar bob cam o'u gyrfa, o'r rhai sydd newydd ddechrau i uwch reolwyr. 

Mae’n gweithio ar y cyd â rhwydweithiau ledled Cymru i gefnogi unigolion a thimau, gan nodi bylchau mewn sgiliau a hwyluso mynediad hawdd i hyfforddiant o’r safon uchaf. Mae datblygu partneriaethau cadarnhaol ar draws ein diwydiant yn ganolog i rôl Rebecca a, thrwy weithio’n agos â chyrff eraill yn y diwydiant a thîm ehangach ScreenSkills, mae hi wedi ymrwymo i ddatblygu ymhellach ein cronfa eithriadol o dalent yng Nghymru a’n gwytnwch ar gyfer y dyfodol. 

Caroline Percy

Uwch Reolwr Portffolio, Channel 4 Indie Growth Fund

Ymunodd Caroline Percy ag Indie Growth Fund Indie Channel 4 yn 2019 fel Uwch Reolwr Portffolio. Ei chylch gwaith yw dod o hyd i gwmnïau i’r gronfa fuddsoddi ynddynt, yn enwedig y rheini sydd wedi’u lleoli yn y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau, cwmnïau Digidol yn ogystal â chwmnïau ag unrhyw fath o amrywiaeth. Mae'n gweithio gyda chwmnïau ym Mryste, Llundain, Manceinion, Glasgow a Chaerdydd. 

Cyn hynny bu Caroline yn gweithio yn Ingenious Media, gan fuddsoddi mewn rhaglenni fel Marcella, Whitehouse Farm a Clangers.  Yn ystod ei gyrfa 20+ mlynedd, mae hi wedi gweithio yn y BBC yn ogystal â chwmnïau dosbarthu byd-eang lle mae hi wedi caffael neu drwyddedu hawliau rhyngwladol i sioeau byd-eang llwyddiannus megis Strictly Come Dancing a Top Gear. 

ph

Aaqil Ahmed

Ymgynghorydd Cyfryngau

Aaqil Ahmed yw cyn Bennaeth Crefydd a Moeseg Channel 4 a’r BBC. Yn Channel 4, roedd hefyd yn Bennaeth Rhaglennu Amlddiwylliannol. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol gyda'r Awdurdod Safonau Hysbysebu, OFCOM a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae Aaqil yn rhedeg cwmni ymgynghori cynhyrchu cyfryngau a chyfathrebu, Amplify Consulting Ltd gyda nifer o gleientiaid yn y cyfryngau, gwyliau, addysg a'r sector corfforaethol. Mae Aaqil yn Athro Cyfryngau ym Mhrifysgol Bolton ac mae'n dysgu mewn nifer o Brifysgolion yn y DU. Mae'n awdur cyhoeddedig, yn siaradwr ac yn arweinydd yn y cyfryngau, amrywiaeth, crefydd, demograffeg a diwylliant.

Nick Andrews

Pennaeth Comisiynu, BBC Cymru Wales

Mae Nick yn arwain gwaith comisiynu BBC Cymru ar draws platfformau teledu, iPlayer a rhyngweithiol. Mae’n rhan o’r Grŵp Comisiynu sy’n dod â radio, teledu ac ar-lein ynghyd am y tro cyntaf i rannu syniadau traws-blatfform a chwilio am gynnwys mwy beiddgar. Mae ei gomisiynau teledu diweddar yn cynnwys dramâu trosedd poblogaidd Keeping Faith, Hidden, The Pact a chyfresi ffeithiol Slammed, Wonders of the Celtic Deep ac A Killing In Tiger Bay. Roedd hefyd yn gyfrifol am lansio strategaeth gomedi BBC Cymru a gymeradwyodd comedi sefyllfaol The Tuckers ac In My Skin. Yn Bennaeth Datblygu yn BBC Cymru Wales o 2015-2016, cyn hynny roedd ganddo yrfa amrywiol. Mae ei hanes nodedig o ennill comisiynau rhwydwaith yn cynnwys The First World War From Above a Scott's Hut ar gyfer BBC One, Operation Crossbow ar gyfer BBC Two ac fe gyfrannodd at ddatblygiad The Call Centre ar BBC Three. Cyn symud i faes datblygu roedd yn gynhyrchydd-gyfarwyddwr arobryn yn gweithio ar gomisiynau i BBC Cymru a BBC Three.

speaker

Sarah Stevenson

Pennaeth Datblygu, Yeti Television

Gyda dros 100 awr o gomisiynau i'w henw fel Pennaeth Datblygu, mae angerdd Sarah dros Deledu Ffeithiol yn amhosibl i'w golli. Creu cynnwys ffeithiol sy'n diddanu yn ogystal ag yn addysgu sy'n ei gyrru. O grefftio cyfresi cystadlaethau megis The Great Big Tiny Design Challenge ar gyfer More 4 i ddogfennau cipolwg gwrol megis Inside the World's Toughest Prisons ar gyfer Netflix a 999 Britain from Above ar gyfer ITV, fformatau ffeithiol arbenigol a arweinir gan dalent megis 48 Hours to Victory gyda Dermot O' Leary ar gyfer Channel 4 i gyfresi defnyddwyr poblogaidd megis Secrets of your Supermarket Food ar gyfer Channel 5, mae Sarah yn dyfeisio syniadau y gellir eu comisiynu a'u gwerthu ar draws marchnadoedd y DU, UDA a SVOD.

speaker

Siân Price

Cyfarwyddwr Creadigol, Yeti Television

Gyda nifer o gredydau rhwydwaith fel rhedwr sioeau gan gynnwys Coast (BBC2), The Great Guide (BBC2), The People Remember (BBC1), a Time Team (Channel 4), mae’r Cyfarwyddwr Creadigol Siân Price yn bwerdy rhaglennu ffeithiol. Mae hi wedi arwain timau o 5 hyd at 60 ar ystod o raglenni arobryn o raglenni ffeithiol arbenigol o'r radd flaenaf i ddigwyddiadau byw. Mae Sian yn arbenigo mewn hanes/archaeoleg, nodweddion, hanes byw a'r celfyddydau. Mae ei chredydau yn cynnwys Coal House (BBC1), Snowdonia 1890 (BBC2), Secrets of Stonehenge (Channel 4/Nat Geo), One Born Every Minute (Channel 4), Beyond Boundaries (BBC2), The Real Vikings (Channel 4) a The Boats that Built Britain (Channel 4). Mae Sian wedi gweithio gyda rhai o gwmnïau annibynnol gorau’r wlad (Diverse, Studio Lambert, Indus) yn ogystal â gyda'r BBC yn fewnol yn Llundain, Bryste a Chaerdydd. Mae hi’n gynhyrchydd radio sydd wedi ennill sawl gwobr (Radio 3, Radio 4, World Service) ac yn awdur y llyfr hynod lwyddiannus, ‘If You’re Reading This ’ – hanes llythyrau ffarwelio gan filwyr.

speaker

Daniel Fromm

Golygydd Comisiynu, Adloniant Ffeithiol, Channel 4

Daniel Fromm yw Golygydd Comisiynu Adloniant Ffeithiol Channel 4 ac mae wedi’i leoli ym Mryste. Cyn ymuno â Channel 4, roedd Daniel yn RDF Television ac mae wedi gweithio yn y diwydiant ers dros 20 mlynedd. Yn RDF mae ei gredydau cynhyrchydd gweithredol yn cynnwys The Secret Life of 4 & 5 Year Olds; Del Boys and Dealers; a The Making of Me. Cyn hynny fel cyfarwyddwr llawrydd, bu'n gweithio ar y gyfres gyntaf o 999: What’s Your Emergency? a Big Fat Gypsy Weddings.

speaker

Sioned Wyn Morys

Cyfarwyddwr Cwmni, Chwarel

Sefydlwyd Chwarel, a leolir yng Nghricieth, yn 2001 gan y cyfarwyddwr, cynhyrchydd ac entrepreneur Sioned Wyn Morys. Cyn sefydlu'r cwmni bu Sioned yn gweithio yn Lloegr fel cyfarwyddwr camera a chynhyrchydd cynorthwyol i gwmnïau megis y BBC a Granada. Mae llwyddiannau Chwarel yn cynnwys The Horse Hoarder, Children’s Ward a The Great House Giveaway, a lansiwyd yn 2019 ac a oedd yn lansiad 4pm newydd mwyaf llwyddiannus Channel 4. Mae'r gyfres wedi'i chyd-gomisiynu ag S4C, enw'r fersiwn Gymraeg yw Tŷ am Ddim.

speaker

Ben Irving

Cyfarwyddwr Drama Dros Dro, BBC

Ar hyn o bryd, Ben yw Pennaeth Drama Dros Dro y BBC. Ymunodd â BBC Drama fel Pennaeth Datblygu yn 2017, a bu’n gweithio fel Comisiynydd Golygydd o 2018 – 2022. Yn ystod y cyfnod hwn bu’n goruchwylio dramâu gan gynnwys His Dark Materials, Giri/Haji, The Capture, Chloe, The Girl Before a Gentleman Jack, yn ogystal â Doctor Who a Casualty. Mae cynyrchiadau sydd ar ddod yn cynnwys Sherwood gan James Graham, Inside Man gan Steven Moffat, Grime Kids gan Theresa Ikoko, a chyfres olaf Happy Valley gan Sally Wainwright. Cyn ymuno â’r BBC, roedd Ben yn Is-lywydd, Cynhyrchiad yng nghwmni cynhyrchu David Heyman, Heyday Films, a bu’n gweithio ar ffilmiau gan gynnwys Gravity , Paddington 1 a 2, Fantastic Beasts and Where to Find Them ac addasiad Jack Thorne o The Secret Garden.

speaker

Claire Scally

Cyd-Reolwr Gyfarwyddwr, TRC

Mae Claire wedi gweithio yn y sectorau cyfryngau creadigol a digidol yn Iwerddon a’r Alban ers dros 25 mlynedd, gyda hyfforddi a datblygu talent wedi bod yn ffocws allweddol iddi erioed. Symudodd i’r Alban ar ddiwedd y 90au i sefydlu Moonstone International Screen Labs – rhaglen ddatblygu ryngwladol ar gyfer ysgrifenwyr a chyfarwyddwyr ffilmiau nodwedd, a sefydlwyd ar y cyd â’r Sundance Institute yn UDA. Mae hi wedi cael uwch rolau yn Pact, Scottish Enterprise ac Ilumina Digital. Mae Claire yn aelod o Gyngor BIMA yr Alban ac ym mis Mai 2018 cafodd ei henwi’n un o’r BIMA100, sy’n dathlu’r bobl sy’n llywio’r diwydiant digidol ym Mhrydain.

speaker

Gerwyn Evans

Dirprwy Gyfarwyddwr, Cymru Greadigol

 

speaker

Julie Shaw

Golygydd Comisiynu, BBC Daytime and Early Peak 

Daeth Julie Shaw yn rhan o dîm comisiynu BBC Daytime and Early Peak ym mis Mawrth 2017, gan ddatblygu llawer o frandiau newydd a sefydledig a goruchwylio’r broses o symud i'r oriau brig. Fel golygydd comisiynu cyfresi hirsefydlog megis Great British Menu, Escape to the Country, The Sheriffs Are Coming a Fake Britain, yr her yw cadw’r sioeau’n ffres a bywiog drwy weithio’n agos gyda’r timau rhyfeddol sy’n eu gwneud. Comisiynodd Julie y gyfres 15-rhan Take A Hike , a wnaed gan Cardiff Productions; fformat hwyliog, newydd sbon ar gyfer BBC Daytime lle mae pump o bobl yn mynd benben bob wythnos i ddarganfod y teithiau cerdded gorau sydd gan y DU i'w cynnig. Cyn ymuno â’r BBC, bu Julie’n gweithio fel cynhyrchydd cyfres/rhedwr rhaglenni ym maes materion cyfoes a rhaglenni yn ystod y dydd, gan gynnwys rhaglenni stiwdio, darllediadau allanol a rhaglenni wedi’u recordio ymlaen llaw. Mae hi wedi cynhyrchu a chyfarwyddo rhaglenni dogfen amrywiol gan gynnwys Living with Michael Jackson arobryn yr RTS, a wyliwyd gan dros 155 miliwn o bobl ledled y byd, ac wedi cynhyrchu cyfresi ffeithiol poblogaidd oriau brig megis Shop Well for Less ar BBC One.

speaker

Carrie Smith

Cynhyrchydd Cyfresi/Uwch Gynhyrchydd Datblygu

Mae Carrie yn Gynhyrchydd/Cyfarwyddwr Cyfresi gyda 20 mlynedd o brofiad darlledu a golygyddol sydd wedi ennill gwobrau BAFTA Cymru a Webby. Mae Carrie wedi gweithio ar draws amrywiaeth o genres ffeithiol ar gyfer ystod eang o sianeli a llwyfannau, gan gyflwyno cynnwys creadigol rhagorol i gynulleidfaoedd Rhwydwaith a Byd-eang. Roedd Carrie yn un o'r chwech cyntaf i gael ei dewis ar gyfer Trac Cyflym Ffeithiol 20/21, 'rhaglen ddatblygu arloesol a gynlluniwyd i gyflymu gyrfaoedd cynhyrchwyr ffeithiol mwyaf dawnus a chreadigol Cymru.'

speaker

Owen Phillips

Cynhyrchydd, Murder In The Valleys

Mae Owen Phillips yn gynhyrchydd a newyddiadurwr Cymreig. Mae ei gredydau mwyaf adnabyddus yn cynnwys Murder in the Valleys (Sky), Rise of the Murdoch Dynasty (BBC), Barrymore: Body in the Pool a Leaving Neverland (Channel 4) a The Fake Sheikh Exposed (BBC).

speaker

Ed Talfan

Cynhyrchydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Severn Screen

Ar hyn o bryd mae Ed yn cynhyrchu Havoc ar gyfer Netflix. Mae'r ffilm - sydd wedi'i hysgrifennu a'i chyfarwyddo gan Gareth Evans - yn cynnwys Tom Hardy, Forest Whitaker a Timothy Olyphant ac mae disgwyl iddi gael ei rhyddhau yn 2023. Mae credydau cynhyrchu diweddar Ed yn cynnwys The Pembrokeshire Murders (2021), Gangs of London (2020) ac Apostle (2018). Fe wnaeth hefyd Gynhyrchu a chyd-greu cyfres ddrama’r BBC Hidden a redodd am dri thymor rhwng 2018-22. Yn 2016 cafodd Ed ei enwebu gan BIFA am y Sgript Orau am ei waith ar Yr Ymadawiad (The Passing). Enillodd y ffilm Gymraeg y Ddrama Orau yn y Gwobrau Cyfryngau Celtaidd, a thair gwobr BAFTA Cymru, gan gynnwys Awdur Gorau i Ed. Cyn ei waith yn Severn Screen, bu Ed yn cyd-greu a chynhyrchu Hinterland. Rhedodd y gyfres ddrama dditectif am dri thymor rhwng 2013-16, a chafodd ei gwerthu i dros 100 o wledydd gan y dosbarthwyr All3Media International.

speaker

Kate Crowther

Cynhyrchydd Gweithredol, Bad Wolf

Ymunodd Kate Crowther â Bad Wolf fel Cynhyrchydd Gweithredol yn 2020. Dechreuodd ei gyrfa fel gweithredwr cynhyrchu, gan weithio ar nodweddion ffilm gan gynnwys Submarine, I Am Slave a Third Star , cyn symud i fyd teledu. Mae ei chredydau cynhyrchydd yn cynnwys yr arobryn Doctor Foster, LIFE, Cradle To Grave (BBC i gyd) a Wanderlust (BBC/Netflix), ynghyd â Raised by Wolves (Channel 4) a enillodd Rose D'Or.

speaker

Anna McNamee

Cyfarwyddwr Gweithredol, Ymddiriedolaeth Sandford St Martin

Mae Anna yn Newyddiadurwr Darlledu, Cynhyrchydd a Chyfarwyddwr Gweithredol Ymddiriedolaeth Sandford St. Martin sy'n dadlau'r achos dros ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus o ansawdd uchel sy'n archwilio cred, moeseg neu foesoldeb. Yn ogystal â chynnal seremoni wobrwyo flynyddol, mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithio i hyrwyddo pwysigrwydd llythrennedd crefyddol - p'un a ydych chi'n gredwr ai peidio - fel cymhwysedd diwylliannol allweddol ar gyfer newyddiadurwyr a gwneuthurwyr cynnwys. Fel rhan o’r gwaith hwn mae hi wedi rhoi tystiolaeth i’r Senedd ac wedi goruchwylio partneriaethau newydd a chyd-gynhyrchu digwyddiadau gyda’r nod o annog sgyrsiau rhwng arbenigwyr cyfryngau, ymarferwyr a chynulleidfaoedd gyda Gŵyl Deledu Ryngwladol Caeredin, Sheffield Doc/Fest, Cymdeithas y Cyfryngau, y Radio Times a Full Fact ymhlith nifer o rai eraill gan gynnwys, yr haf hwn, gyda Gŵyl Lenyddiaeth Bradford.

speaker

Elwen Rowlands

Cyd-sylfaenydd ac Arweinydd Creadigol, Little Door Productions

Elwen Rowlands yw cyd-sylfaenydd ac arweinydd creadigol y cwmni cynhyrchu drama o Gaerdydd Little Door Productions. Wedi’i sefydlu yn 2019, mae Little Door yn gwmni dan arweiniad menywod sy’n cynhyrchu drama o safon ar gyfer y farchnad leol a rhyngwladol. Darlledwyd eu cyfres gyntaf, The Pact, ar y BBC yn 2021 ac roedd yn un o sioeau iPlayer a gafodd ei ffrydio fwyaf y flwyddyn honno. Bydd ail gyfres yn cael ei darlledu yn ddiweddarach eleni. Yn ystod ei gyrfa mae Elwen wedi gweithio i’r BBC, Channel 4, ITV, Sky ac i gwmnïau cynhyrchu annibynnol blaenllaw ar sioeau fel Doctor Who, Life On Mars, Vera, Wide Sargasso Sea a The Last Post.

speaker

Kate Thomas

Golygydd Comisiynu yn ystod y dydd a rhaglenni nodwedd, Channel 4

Ers ymuno â Channel 4 dair blynedd a hanner yn ôl, mae Kate wedi comisiynu ystod eang o gyfresi newydd llwyddiannus heb eu sgriptio i raglenni nodwedd a genres yn ystod y dydd Channel 4, a hefyd rhaglenni dogfen a chynnwys ffeithiol arbenigol i More4. Mae'r rhain yn cynnwys y llwyddiant ysgubol, The Great House Giveaway a enillodd wobr BAFTA; un o lansiadau newydd mwyaf llwyddiannus Channel 4 yn y blynyddoedd diwethaf, a gafodd ei ailgomisiynu ar gyfer dwy gyfres 60 rhaglen yn rhedeg yn rhannol yn ystod y dydd ac oriau brig. Comisiynodd Kate hefyd Sarah Beeny’s New Life in the Country, sef lansiad newydd sbon Channel 4 am 8pm â’r nifer uchaf o wylwyr yn 2020, ac ar hyn o bryd mae’n ffilmio cyfres 3, gyda sgil-gynhyrchiad yn ystod y dydd hefyd yn cael ei chynhyrchu. Mae cyfres eang o sioeau Kate yn cynnwys Junior Bake Off & The Perfect Pitch yn ystod y dydd a Sarah Beeny’s Little House, Big Plans a Britain’s Beautiful Rivers gyda Richard Hammond yn ystod oriau brig. Cyn ymuno â Channel 4, roedd Kate Thomas yn Gyfarwyddwr Creadigol Boom yng Nghymru sy’n eiddo i ITV, lle bu’n gofalu am ennill comisiynau rhwydwaith newydd ar draws genres lluosog, gan gynnwys rhaglenni ffeithiol i ITV a’r BBC, plant ar gyfer CITV ac wedi sgriptio ar gyfer Channel 5. Cyn ymuno â Boom, roedd Kate yn Bennaeth Datblygu yn BBC Studios.

speaker

Gwenllian Gravelle

Commisiynydd Drama, S4C

Ar ôl gyrfa lwyddiannus a hirsefydlog yn y BBC, yn cynhyrchu dramâu arobryn fel Casualty a Keeping Faith, Gwenllian Gravelle yw Comisiynydd Drama’r darlledwr Cymraeg S4C. Gan adeiladu ar adfywiad diweddar drama Gymreig a dyfeisiad Celtic noir dan arweiniad S4C, mae Gwenllian yn canolbwyntio ar gomisiynu drama wreiddiol sydd nid yn unig â naws leol ond sydd hefyd ag apêl fyd-eang o safon. Ei chomisiwn diweddaraf yw ffilm gyffro seicolegol 6 rhan gymhellol gyda Joanna Scanlan, Alex Roach ac Iwan Rheon. Y GOLAU /The Light in the Hall yw cyd-gynhyrchiad cyntaf S4C gyda Channel 4/APC a Sundance NOW.

speaker

Yassmine Najime

Cynhyrchydd, Painting Pictures

Ganed Yassmine yn yr Eidal i deulu o Foroco ac mae wedi cael y cyfle i fyw mewn nifer o wledydd, gan gynnwys Ffrainc, y DU a Gweriniaeth Tsiec, a agorodd ei diddordeb mewn amryw ddiwylliannau a dulliau datrys problemau. Yn ifanc iawn datblygodd angerdd am feysydd amrywiol, gan gynnwys actifiaeth wleidyddol, sinema a diddordeb mewn gwyddoniaeth a gofod. Gan weithio gyntaf yn y maes cyfreithiol, daeth wedyn yn Gynhyrchydd Celf a VFX ar gyfer Ffilmiau a Sioeau Teledu blaenllaw. Mae hi bellach hefyd yn cyfuno ei chariad at y sgrin fawr â’i diddordeb mewn technoleg trwy arwain y gwaith ym maes Ymchwil a Datblygu o fewn Painting Practice a chefnogi datblygiad set o offer cynhyrchu rhithwir.

speaker

Rebecca Hardy

Cyfarwyddwr a Sylfaenydd, Stiwdio edge21

Rebecca yw cyfarwyddwr a sylfaenydd edge21 studio, cwmni sy’n gwthio ffiniau technoleg a ffilm drochi. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys Reel Reality® ap lleoliad trochi ffilm a theledu ac After the Evidence/Evolvement: profiad ffilm y genhedlaeth nesaf. Yn wneuthurwr ffilmiau a chynhyrchydd digwyddiadau arobryn, mae Rebecca wedi gweithio gyda rhai o frandiau mwyaf y diwydiant. Ymhlith ei chredydau diweddar mae rhaglen Carped Coch Gwobrau Teledu Virgin Media BAFTA 2022 (Cynhyrchydd Gweithredol) Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru (Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr) a ffilm Tu ôl i’r Llenni o ddrama boblogaidd Netflix, Sex Education (Cyfarwyddwr, Camera).

speaker

Dominique Cutts

Swyddog Gweithredol Comisiynu, Red Bull Studios

Mae Dominique Cutts yn Swyddog Gweithredol Comisiynu ar gyfer Red Bull Studios, label cynnwys premiwm sy'n datblygu, comisiynu, ariannu a dosbarthu cynnwys sy'n deilwng am wobrau ledled y byd. Wedi'u lleoli yn Salzburg, Awstria, gyda swyddfeydd yn LA ac yn Llundain, mae Red Bull Studios yn partneru â gwneuthurwyr ffilm, darlledwyr a ffrydwyr blaenllaw, i adrodd straeon o ysbrydoliaeth a dyhead sy'n berthnasol yn fyd-eang trwy gyfrwng ffilmiau a chyfresi dogfen premiwm. Mae Dominique yn goruchwylio cymysgedd eang o raglenni o chwaraeon premiwm a rhaglenni dogfen a arweinir gan gymeriadau i fformatau cerddoriaeth fyd-eang, dawns ac antur. Wedi’i lleoli y tu allan i’r DU, mae hi’n cyd-gomisiynu â darlledwyr eraill yn y DU yn ogystal ag ariannu cyfres o sioeau rhyngwladol yn llawn. Cyn ymuno â Red Bull Studios, roedd gwaith blaenorol Dominique yn cynnwys Cynhyrchu Gweithredol 'The Last Ascent' a enwebwyd am Emmy Chwaraeon a dros ddegawd mewn datblygiad yn fewnol yn y BBC, ac ar gyfer nifer o gwmnïau cynhyrchu annibynnol gorau'r DU.

speaker

Jo Clinton-Davis

Rheolwr Rhaglenni Ffeithiol, ITV

Fel Rheolwr Ffeithiol ITV mae comisiynau Jo yn cynnwys: Long Lost Family/Born Without Trace a enillodd wobr BAFTA; Diana Our Mother; Queen's Green Planet; rhaglenni dogfen trosedd e.e. An Hour to Catch a Killer with Trevor Mcdonald; Joanna Lumley's Silk Road a rhaglenni dogfen unigol blaenllaw e.e. Kate Garraway Finding Derek ac ati Yn y BBC, Jo oedd Pennaeth Comisiynu Annibynnol a chomisiynodd Masterchef a Hairy Bikers ymhlith nifer o sioeau eraill. Bu Jo gyfarwyddo a chynhyrchu cyfres dogfen arobryn 7 rhan BBC One, 'Making Babies' a'r gyfres 6 rhan - 'the Shop' am Selfridges, ynghyd â nifer o ddogfennau unigol ar gyfer y gyfres arobryn 40 Minutes ac Inside Story. Enillodd llawer o brofiad ar Newsnight, Crimewatch ac ati.

speaker

Tammy Owens

Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, Frontgrid

Yn angerddol am ail-ddychmygu dyfodol dychymyg a'r rôl sydd gan dechnoleg i'w chwarae mewn adrodd straeon, adloniant a phrofiadau ystyrlon. Rhan o'r uwch dîm arwain yn Frontgrid, sy'n cyfuno amgylcheddau peirianneg seiliedig ar symud a rhith-realiti (VR) i greu profiadau cyffrous. Frontgrid yw crewyr ParadropVR, taith yn hedfan o dan ganopi yn VR. Bellach mewn 11 o wledydd ledled y byd, gydag 11 gêm yn y farchnad, mae Frontgrid yn arloesi ym maes 'hedfan yn seiliedig ar leoliad' ac arloesiadau twristiaeth rithwir. Mae Tammy yn arweinydd prosiect ar brosiect ymchwil sy'n edrych ar sut y gall VR gysylltu pobl â lleoedd yn y byd go iawn, gan gynnwys lansiad diweddar gosodiad sy'n hedfan dros Barc Cenedlaethol Eryri. Mae hi wedi gweithio o'r blaen ar arloesiadau adrodd straeon eraill wedi'u hategu gan dechnoleg gan gynnwys: Geotourist, ap symudol a yrrir gan GPS sy'n adeiladu'r canllaw sain i'r byd; lansiad Sky 3D, y sianel deledu 3D gyntaf yn Ewrop; a Sky Go, un o'r apiau symudol cynharaf i ffrydio chwaraeon byw. Hefyd yn hyrwyddwr profiadau byd go iawn gan gynnwys: gweithio i Outlook Expeditions, hyrwyddo alldeithiau ieuenctid tramor a rhaglenni hyfforddiant teithio cyfrifol; y diwylliant a'r celfyddydau yn amrywio o'r Tŷ Opera Brenhinol i'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon; profiad ymwelwyr gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r RSPB a phrofiadau brand yn amrywio o Carte Noire i Peroni a Miller.

speaker

Chris Curtis

Prif Olygydd, Broadcast

Mae Chris wedi bod yn newyddiadurwr ers 20 mlynedd ac mae wedi treulio’r 15 diwethaf yn gweithio yn y beibl masnach teledu Broadcast, gan ganolbwyntio’n bennaf ar newyddion. Daeth yn olygydd iddo ym mis Chwefror 2014 ac yn brif olygydd yn 2019. Mae Chris yn arwain tîm sy’n cynhyrchu cynnwys unigryw ar draws dau gylchlythyr ar-lein dyddiol a chylchgrawn print misol sgleiniog, yn ogystal â chwarae rhan allweddol ar wobrau, cynadleddau a digwyddiadau. Chris hefyd yw arweinydd golygyddol y gwasanaeth Broadcast Intelligence. Yn ogystal â bod yn feirniad gwobrau ar gyfer Bafta a’r Gymdeithas Deledu Frenhinol, mae Chris wedi trafod materion sy’n effeithio ar y diwydiant teledu ar draws y cyfryngau, gan gynnwys BBC Breakfast a’r holl fwletinau newyddion mawr. Cyn hynny bu'n gweithio yn y diwydiant gwestai a ffasiwn ar gyfer Centaur ac Emap yn y drefn honno.

speaker

Gwawr Lloyd

Golygydd Comisiynu Drama, Channel 4

Mae Gwawr Lloyd yn Olygydd Comisiynu Drama yn Channel 4. Mae Gwawr yn gweithio ar draws ystod eang o ddramâu a chyd-gynyrchiadau Channel 4 – yn fwyaf diweddar Chivalry a Light in the Hall. Bwriad Gwawr a thîm C4 Drama yw comisiynu a darlledu'r ddrama fwyaf gwreiddiol a phoblogaidd yn y DU. Cyn Gomisiynydd Drama yn S4C lle comisiynodd Y Gwyll/Hinterland, Hidden ac Un Bore Mercher/Keeping Faith. Cyn hyn bu'n gynhyrchydd yn y BBC. Mae Gwawr wedi’i lleoli yn Hyb C4 Bryste ac yn byw yng Nghaerdydd.

speaker

Asa Bailey

Sylfaenydd, On-Set Facilities

Asa Bailey yw sylfaenydd On-Set Facilities ac mae wedi cael ei gydnabod yn gyson am ei ddefnydd arloesol o dechnoleg ar y set yn ogystal â’i ddull unigryw o adrodd straeon gan ddefnyddio systemau cynhyrchu rhithwir. Mae ei waith yn amrywio o gynnal sesiynau sgowtio rhithwir i adeiladu llwyfannau LED a datblygu datrysiadau olrhain camera ar gyfer sesiynau recordio heriol. Trwy On-Set Facilities, mae Bailey yn cael ei gyflogi fel mater o drefn gan gynhyrchwyr ledled y byd i ddylunio, gosod a chefnogi amgylcheddau cynhyrchu rhithwir cadarn ar y set ac yn y cwmwl. Yn rhinwedd y swydd hon mae Bailey wedi gweithio gyda DreamWorks, UNBC Universal, Universal Pictures, Unity, ac ARRI Systems Groups ymhlith nifer o rai eraill. Heddiw, mae Asa Bailey yn parhau i gyfarwyddo ei brosiectau ei hun ac yn cymryd rhan mewn amrywiol ddigwyddiadau diwydiant, ac wedi cyflwyno gweithdai ar gyfer NVIDIA, Urdd Cyfarwyddwyr America a MIPS. Mae'n eistedd ar fwrdd Ymgynghorwyr Ysgol VFX DAVE yn Universal Studios a Gweithgor Llywodraeth Studio UK.

speaker

Dawn Bowden

Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip

Ganed Dawn Bowden ym Mryste a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Bernadette a Choleg Technegol Soundwell. Bu'n gweithio i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol rhwng 1979 a 1982, ac i Gyngor Dinas Bryste o 1982 i 1983. Ym 1989, symudodd i dde Cymru i ddod yn Swyddog Ardal benywaidd ieuengaf a chyntaf yr ardal. Cododd drwy rengoedd ei hundeb i ddod yn Bennaeth Iechyd UNSAIN Cymru/Wales, swydd a ddaliodd hyd at ei hetholiad yn Aelod Cynulliad dros Ferthyr Tudful a Rhymni ym mis Mai 2016. Ymhlith ei llwyddiannau sy'n rhoi'r balchder mwyaf iddi mae hi'n cyfri arwain ar y trafodaethau a gyflwynodd Cyflog Byw i GIG Cymru yn 2014. Etholwyd Dawn yn Aelod o’r Senedd dros Ferthyr Tudful a Rhymni ym mis Mai 2016. Yn ystod tymor diwethaf y Senedd, gwasanaethodd Dawn ar bwyllgorau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon; Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu; Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol; Newid Hinsawdd a Materion Gwledig; Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau. Bu hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio’r Senedd ac yn cynrychioli Senedd Cymru yng Nghyngres y Rhanbarthau Ewropeaidd ac roedd yn Aelod o Dasglu’r Cymoedd. Ar 13 Mai 2021 penodwyd Dawn yn Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon ac yn Brif Chwip.

speaker

Alice Perman

Cyfarwyddwr/Cynhyrchydd Cyfresi

Mae Alice Perman yn gynhyrchydd, cyfarwyddwr a chynhyrchydd cyfresi, sy'n gyfrifol am ffilmiau dogfen a dramâu ffeithiol a gafodd ganmoliaeth fawr. Mae rhai o’i gwaith diweddaraf yn cynnwys Murder in the Carpark, Thatcher: A Very British Revolution a Working with Weinstein.

speaker

Dee Hendry

Prif Swyddog Gweithredu, Honey Bee TV

Mae gan Dee dros 20 mlynedd o brofiad ac mae wedi darparu dros 100oedd o oriau teledu heb eu sgriptio ac wedi’u sgriptio, ar draws ystod o genres ac i nifer o ddarlledwyr, gan gynnwys BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, PBS, US Reelz , Sky a Discovery UK. Sefydlodd Dee Honey Bee gan weithio gyda chyfarwyddwyr y cwmni i ddiffinio a chyflawni’r strategaeth fusnes a masnachol, gan arwain cynyrchiadau i sicrhau’r gwerth mwyaf, gan sicrhau iechyd y dyfodol, buddsoddiad priodol mewn datblygiad, a dull cyson o ymdrin â chyfleoedd yn y farchnad gyda phartneriaid cyd-gynhyrchu. Cyn hyn, bu Dee yn helpu i sefydlu Uplands Television. Roedd yn gyfrifol am y gyfres nodedig Empire: the World's First Superpower, gyda David Olusoga ar gyfer PBS, BBC a BBC Studios, The Unremembered gyda David Lammy ar gyfer Channel 4, a Generation Windrush ar gyfer y BBC. Enillodd Dee le ar raglen Breakthrough Leaders 2022 – mae hi’n un o 50 o arweinwyr du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a fydd yn helpu i lunio ac ailddiffinio arweinyddiaeth yn y diwydiant teledu yn y dyfodol ac yn gweithredu fel catalydd rhagweithiol ar gyfer newid cadarnhaol.

speaker

Harjeet Chhokar

Gweithredwr Heb ei Sgriptio, Originals, DU, Amazon Studios

Harjeet Swyddog Gweithredol Rhaglenni Heb eu Sgriptio, Rhaglenni Gwreiddiol, DU, Amazon Studios Mae Harjeet yn Swyddog Gweithredol Rhaglenni Heb eu Sgriptio yn nhîm Rhaglenni Gwreiddiol Amazon Studios yn y DU, gan weithio ar draws ystod o gynyrchiadau, gan gynnwys All or Nothing: Arsenal a Clarkson's Farm. Cyn hyn, bu’n Olygydd Comisiynu Ffeithiol yn Channel 4, lle comisiynodd a chyflwynodd nifer o raglenni unigol a chyfresi, gan gynnwys Sex Actually gyda Alice Levine, Street Dance: Against the Odds, Teen Mum High a 999: On the Frontline ac roedd yn un o dîm C4 y tu ôl i Murder Island.

speaker

Marc Evans

Cyfarwyddwr

Mae Marc Evans yn gyfarwyddwr ffilm a theledu Cymreig. Cafodd ei addysgu yn Ysgol Gyfun Rhydfelen ac yna ym Mhrifysgolion Caergrawnt a Bryste, gwnaeth ei ffilm fer gyntaf, Johnny Be Good yn 1984. Mae ei gredydau ffilm nodwedd yn cynnwys House of America a berfformiwyd am y tro cyntaf yn The Sundance Film Festival, a ddilynwyd yn gyflym gan y dadleuol Resurrection Man a ryddhawyd yn 1998. Yn 2002 cafwyd llawer o ganmoliaeth gan y beirniaid i'w ffilm arswyd ddigidol My Little Eye a ddilynwyd gan Trauma gyda Colin Firth a Mena Suvari. Yna Snow Cake gyda Alan Rickman, Sigourney Weaver a Carrie-Anne Moss a agorodd Gŵyl Ffilm Berlin 2006. Mae ei waith teledu niferus yn cynnwys Manhunt, The Pembrokeshire Murders, Hinterland a Collision.

 
speaker

Naomi Davies

Head of Development, Afanti Media

Naomi is responsible for ensuring that the development direction, focus and targets are in line strategically at Afanti Media. She was a key player behind some of Afanti’s most recent commissions and successes, like Live Drawing Live! with Joe Lycett for BBC2.

speaker

Emyr Afan

CEO, Afanti Media

Emyr Afan is a Bafta award-winning TV producer. In 1997, he co-founded Afanti Media (formerly Avanti Media) and as CEO, he has built one of the longest-standing, most successful TV production companies in Wales. With over 25 years’ experience in factual and events television, Emyr is an accomplished producer, multi-camera director, and ideas creative. Afanti employs 40 staff and technical specialists running their extensive in-house production and outside broadcast facilities. With offices in Cardiff and Manchester, Afanti is widely-respected for delivering successful returnable shows and formats, documentaries, large scale outside broadcasts, entertainment and music events for national and international broadcasters. Emyr has led a number of high-profile network commissions such as ‘Para’s Ready for War’ for ITV, ‘The Secrets of the Mary Rose’ for Channel 4 and several fast-turnaround episodes of ‘Dispatches’ for Channel 4. Emyr is also behind new formats such as ‘ The Perfect Pitch’ for Channel 4 and ‘Life Drawing Live!’, a factual brand for the BBC which has gone on to sell internationally. Beyond his network commissions, Emyr still takes immense pride in building on Afanti’s content rich portfolio of Welsh programming making a number of talent-led documentaries for a range of broadcasters.

speaker

Mel Rodrigues

Founder and CEO, Gritty Talent

Mel was born and raised in the West Midlands, and is a passionate advocate for creativity, technology, inclusion, collaboration and culture. With 20 years’ experience in network TV and digital production, she’s worked across a slate of live, current affairs and popular factual titles in editorial and managerial roles. She knows the UK’s multi-faceted production sector inside out, and has always particularly enjoyed mentoring on and off-screen talent. Over the last five years she put her skills and ideas to the test via globally recognised TEDxBristol, creating a highly successful talent pipeline scheme – engaging with over 200 entry level/career changers interested in storytelling and production. With alumni going on to get creative jobs and offers on and off screen, it sparked her idea for Gritty Talent!

speaker

Tom Ware

Director of Production and Performance, Faculty of Creative Industries, University of South Wales

Tom Ware spent 15 years at the BBC and 10 years as an independent Executive Producer in Cardiff before becoming Director of Production & Performance at University of South Wales, where he has recently launched Film & TV School Wales, as well as overseeing USW’s Journalism, Performance & Music courses. Tom still execs the successful Channel 4 Daytime series Find It Fix It Flog It with Welsh independent production company Yeti Media – making him uniquely placed to give insights into the opportunities available to talent from all communities in this fast-growing sector.

speaker

Rakie Ayola

Actress

Rakie Ayola is a Welsh actress known for her work in theatre and television. Rakie has appeared in television shows including Black Mirror, Noughts + Crosses, Doctor Who, Silent Witness and EastEnders, a number of Shakespearean theatrical performances and feature films such as Great Moments in Aviation, The i Inside and Sahara. She appeared as Kyla Tyson in the BBC medical drama Holby City from its eighth to eleventh series. In 2017, Rakie took over the role of Hermione Granger in the West End production of Harry Potter and the Cursed Child. In 2020, she won the Best Female Actor in a Play award at the Black British Theatre Awards for her performance in On Bear Ridge for National Theatre Wales and the Royal Court. In 2021, she won a BAFTA for her role in the BBC One drama Anthony. Rakie is an advocate of increased ethnic representation in the entertainment industry, and in 2001 founded her own production company, producing the short film Persephone's Playground for the Cannes Film Festival in order to further her campaign.

speaker

Danny Fenton

Prif Swyddog Gweithredol a chadeirydd gweithredol, Zig Zag Productions

Sefydlodd Fenton Zig Zag yn 1999 ac mae wedi sefydlu’r cwmni fel cwmni cynhyrchu teledu trawsatlantig arloesol, sy’n cael ei barchu am ei ddull eclectig o wneud dros 700 awr o raglenni. Mae'r cwmni yn un o'r cwmnïau cynhyrchu gwirioneddol annibynnol mwyaf yn y DU. Cyn Zig Zag dechreuodd Fenton ei yrfa yn y BBC a threuliodd amser byr yn gweithio gyda nifer o gwmnïau cynhyrchu yn y DU. Mae Fenton yn enwog yn y diwydiant teledu rhyngwladol nid yn unig fel arloeswr syniadau craff, ond mae ganddo hanes cryf o ddod o hyd i dalent teledu newydd. Mae ei ddarganfyddiadau diweddar yn cynnwys y consurwyr Dynamo a Troy a'r anturiaethwr Richard Parks, y mae wedi mynd â nhw i gynulleidfaoedd rhyngwladol. Mae Fenton yn gynhyrchydd gweithredol ar bob cynhyrchiad Zig Zag. Ymhlith y sioeau diweddar y mae wedi eu creu mae I Wanna Marry Harry ar gyfer Fox, Scam City ac Apocalypse 101 ar gyfer National Geographic, Troy ar gyfer Channel 4 ac Xtreme Endurance: Race to the Pole ar gyfer Channel 5. Mae cynyrchiadau llwyddiannus eraill yn cynnwys Body Bizarre r gyfer Discovery, Split Second ar gyfer Nickleodeon ac Ultimate Brain ar gyfer CBBC. Mae Fenton yn siaradwr rheolaidd mewn cynadleddau diwydiant mawr, yn feirniad ar gyfer nifer o wobrau diwydiant ac yn sylwebydd yn y cyfryngau masnach ryngwladol.

SPONSORS

ITV-Cymru-Wales

Event Produced by

afanti